Małgorzata Rejczak – Leśniowska

Chciałabym wykorzystać wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi

pielęgniarka z wieloletnim stażem i doświadczeniem – 35 lat pracy w zawodzie, na oddziałach szpitalnych, w środowisku rodzinnym i medycynie szkolnej; wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia przez Ministra Zdrowia

Obecnie pracuje na oddziale rehabilitacji neurologicznej

Zainteresowania: jazda na rowerze, wędrówki po górach, zdrowy styl życia, dobra książka

pracując w komisjach: Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego; Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Sportu, Turystyki i Promocji

Program wyborczy:

  1. Bezpieczne miasto – więcej patroli policyjnych,
  2. Pomoc socjalna: więcej mieszkań socjalnych, wsparcie dla dzieci i rodziców z rodzin patologicznych, wsparcie dla osób starszych i chorych, profilaktyka zdrowotna
  3. Turystyka i infrasrtuktura:
  4.  dalszy rozwój miasta w zakresie wprowadzania produktów turystycznych, w tym umocnienie dzielnicy Kowaniec – epicentrum turystyczne – pod hasłem „Turystyka jako forma poprawy kondycji i zdrowia”
  5. dbanie o infrastrukturę drogową i kanalizacyjną, remont nawierzchni dróg miejskich (Gorczańska, Ustronie i inne w okręgu nr 1, które wymagają napraw) i mostków na potoku Kowaniec
  6. ochrona źródlisk poprzez dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na miejskich przysiółkach
  7. rozbudowa wodociągu miejskiego w rejonie Działu i na Kowańcu
  8. Dostępność dla mieszkańców, celem realizacji potrzeb i pomysłów w ramach działań samorządu gminnego